2.4.43 Verkehrseinrichtungen 交通设施 (2020版)

Youtube 视频:【德国驾照】#79# 官方理论附加题 之 2.4.43 交通设施 讲解 ( 视频时间 9:58 开始 )

2.4.43-002

德国驾照官方理论题 章节 2.4.43 交通设施

回到开头